Web Site Yükleniyor...
Anasayfa Vekalet Ücretinde Usulü Müktesep Hak

Vekalet Ücretinde Usulü Müktesep Hak

 T.C. YARGITAY

1. Hukuk Dairesi

ESAS NO: 2013/18354 KARAR NO: 2015/4157

Y A R G I T A Y    İ L A M I

İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ: BURSA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TARİHİ: 30/04/2013

NUMARASI: 2013/116-2013/340

DAVACI: F.........  İ....... 

DAVALI: F....... D.... Y..... 

İHBAROLUNAN : B......... İNŞ.TAAH.SAN VETİC LTD.ŞTİ.

DAVA TÜRÜ: ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL

Taraflar arasında görülen elatmanın önlenmesi ve ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen karar, davalı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 24.03.2015 Salı günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden vekili Avukat Sedat Kasrat ile temyiz edilen vekili Avukat E.D. geldiler, davetiye tebliğine rağmen temyiz edilen ihbar olunan B.Tic. Ltd. Şti. gelmedi yokluğunda duruşmaya başlandı, süresinde verildiği ve kayıt olunduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi, iş karara bırakıldı. Bilahare Tetkik Hakimi DeryaAlaybeyoğlu'nun tarafından düzenlenen rapor okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR

Dava, bağımsız bölüme elatmanın önlenmesi ve ecrimisil isteklerine ilişkindir. Davacı, 3934 ada 12 parsel sayılı taşınmazdaki 2 numaralı bağımsız bölümü 17.11.2009 tarihinde dava dışı B. Limited Şirketinden satın aldığını, davalının ise bir önceki malik olup, ikamet etmek suretiyle taşınmaza müdahale ettiğini ileri sürerek, elatmanın önlenmesi ile 2009 yılı aralık ayından dava tarihine kadarki dönem için 8.000,00 TL ecrimisilin tahsili isteğinde bulunmuştur. Davalı, çekişmeli taşınmazda sözleşmeye dayanarak oturduğunu, taşınmazı sattığı B. Şirketinden bedel almayarak, şirket tarafından inşa edilen bir konut projesinden 280.000.00 TL bedelle konut satın aldığını, satış bedelinin bir kısmını peşin ödediğini, bakiye 185.000.00 TL için de davakonusu taşınmazı şirkete devrettiğini, aralarında yapılan sözleşmede satın aldığı bağımsız bölüm kendisine teslim edilene ya da sözleşme gereği teslim edilmiş sayılana kadar dava konusu taşınmazda oturmaya devam edeceği ve bunun için de herhangi bir kira bedeli veya ecrimisil ödemeyeceğinin kararlaştırıldığını ve davacının bu durumu bildiğini belirterek, davanın reddini savunmuştur.

Davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar, Dairece; “elatmanın önlenmesi isteği bakımından keşfen belirlenen değer üzerinden peşin harcın tamamlattırılması, ondan sonra esas hakkında bir karar verilmesi” gereğine değinilerek bozulmuş, mahkemece bozma kararına uyularak yapılan yargılama sonucunda, çekişme konusu taşınmazda davalının korunmaya değer üstün bir hakkının bulunmadığı gerekçesi ile elatmanın önlenmesi isteğinin kabulüne, ecrimisil isteğinin ise kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hemen belirtmek gerekir ki; mahkemece hükmüne uyulan bozma kararında gösterildiği şekilde işlem yapılarak, elatmanın önlenmesi isteği yönünden keşfen saptanan değer üzerinden peşin harç davacı tarafa tamamlatılarak, kayda üstünlük tanınmak ve davalının dava dışı şirket ile yaptığı sözleşmeden kaynaklanan şahsi bir hakkı var ise, bunu ancak kendi akidine yöneltebileceği gözetilmek suretiyle, elatmanın önlenmesine ve bilirkişiler tarafından bilimsel verilere uygun olarak saptanan ecrimisilin tahsiline karar verilmiş olmasında bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Davalı tarafınbu yönlere ilişkin temyiz itirazları yerinde değildir.

Davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarına gelince; Bilindiği üzere; bir davanın tarafları, mahkemece verilen nihai kararlara karşı temyiz yoluna başvurma hakkına sahiptirler. Süresi içerisinde temyiz edilmeyen ya da esasen temyizi mümkün olmayan kararlar kesindir. Bunun dışında, hükümle taraflara yüklenen borçlar ile tanınan hakların bir bölümünün temyiz edilmemesi veya temyiz edilip de ancak bir kısmının bozma sebebi yapılması halinde, temyiz edilmeyen ya da bozma kapsamı dışında kalan bölümler ( konular) lehine olan taraf için kazanılmış hak oluşturur. Eldeki davada, bozma kararı öncesinde kurulan ilk hükümde; ecrimisil isteğinin kısmen kabulü yanında elatmanın önlenmesi isteği de kabul edilerek, davacı yararına takdir edilen 1.100,00 TL vekalet ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmiş olup, bu karar davacı tarafından temyiz edilmemiştir.

O hâlde, ilk hüküm davacıtarafça temyiz edilmemiş olduğundan, vekâlet ücreti bakımından kurulan hüküm nedeniyle davalı yararına kazanılmış hak doğmuştur. Bozma kararından sonra noksan harç tamamlanmış olsa bile kazanılmış hak olgusu ortadan kalkmayacağından, bozma kararından sonra kurulan hükümde davacılehine ilk karardaki gibi avukatlık ücretine hükmedilmesi gerekirken, kazanılmış hak olgusu göz ardı edilerek yazılı şekilde 15.706,77 TL nispi avukatlık ücretine karar verilmiş olması doğru değildir. Davalı vekilinin bu yöne değinen temyiz itirazları yerindedir.

Kabulü ile hükmün açıklanan nedenden ötürü (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 31.12.2014 tarihinde yürürlüğe giren Avukatlık Ücret Tarifesinin 14. maddesi gereğince gelen temyiz eden vekili için 1.100.00.- TL. duruşma vekâlet ücretinin temyiz edilenden alınmasına, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 24.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.